ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

Λόγω επερχόμενης μετάπτωσης σε νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που αφορά το σύνολο των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, ενδέχεται να  υ π ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  οι υπηρεσίες «ΕΚΘΕΜΑΤΑ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ». Εάν αδυνατείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με την πορεία της υπόθεσής σας, επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Τμήμα Μεθόδων Οργάνωσης και Πληροφορικής (210 6962256) ή με την αρμόδια Γραμματεία.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις ιστοσελίδες http://et.diavgeia.gov.gr/f/defeteio-ath/ και http://sites.diavgeia.gov.gr/defeteio-ath/ μπορείτε να παρακολουθείτε την ανάρτηση πράξεων δαπανών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Δι@ύγεια".

    

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 ΔΕφΑθ (Ακ.Συμβ) 419/2014
Επαναπροώθηση αλλοδαπών – Αναστολή -.

Αναστέλλεται η εκτέλεση απόφασης επαναπροώθησης στην Κένυα μίας μητέρας με τα τρία ανήλικα τέκνα της, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν περίπτωση αναγνώρισής τους ως προσφύγων. Η αναστολή χορηγείται επειδή η εκτέλεση ενδέχεται να τους προκαλέσει βλάβη ανεπανόρθωτη συνισταμένη σε έκθεση σε κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας, παρότι αναγνωρίζεται ότι η νομοθεσία της Κένυας διασφαλίζει τις γυναίκες από τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και η κυβέρνηση της χώρας έχει προχωρήσει σε μία ευρείας κλίμακας προσπάθεια καταστολής της δράσης εγκληματικής οργάνωσης.


2037/2014 ΣτΕ

Δεν είναι επιτρεπτή η απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης, αν δεν βεβαιώνεται στην απόφαση, ότι δεν προσκομίστηκε το ειδικό σημείωμα για την καταβολή του 50% του οφειλόμενου φόρου.

 

2406/2014 ΣτΕ

Συνταγματικότητα διατάξεων ν.4093/2012 περί επιβολής έκτακτης εισφοράς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


2306/2014 ΣτΕ

Αντισυνταγματική η διάταξη άρ.12 παρ.13 ν.3052/2002 περί υπαγωγής σε φόρο εισοδήματος της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης γιατρού του ΕΣΥ για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης.


2190, 2191/2014 Ολομέλεια ΣτΕ

Έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου. Έναρξη τοκοφορίας από την άσκηση της προσφυγής. Ύψος επιτοκίου.

 

ΣτΕ Ολ. 1118/2014

Δίκη-πιλότος - Αυθαίρετες κατασκευές - Αναστολή επιβολής κυρώσεων ν. 4014/2011 - Χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική διαμόρφωση χώρας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 24 ν. 4014/2011.

 

ΣτΕ 2080/2014

Συνταγματική η κατάσχεση εις χείρας τρίτων απαιτήσεως οφειλέτου του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση στον τελευταίο του κατασχετηρίου εγγράφου.

 

Απόφαση 35/2013 της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του ΣτΕ

Η ρύθμιση του άρθρου 209Α του ΚΔΔ που προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν.3900/2010, η οποία προβλέπει προκειμένου περί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, ως λόγο αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, μόνο την πρόδηλη βασιμότητα του ένδικου μέσου, δεν παραβιάζει τα άρθρα 20 παρ.1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ. Όμοια και η ΕΑ ΣΤΕ 36/2013.

 

Απόφαση 1619/2012 της Ολομέλειας του ΣτΕ

Φορολογικές διαφορές. Έφεση. Η διάταξη του άρθρου 22 του ν.3900/2010 με την οποία προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 93 του ΚΔΔ και με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής ποσοστού 50% του οφειλόμενου, κατά την πρωτόδικη απόφαση, φόρου, με τη ποινή απαραδέκτου της έφεσης, δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ. Μειοψηφία.

Ομοίως η διάταξη του άρθρου 277 παρ 3 και 4 του ΚΔΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ 1 του ν. 3900/2010, με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου 2% επί του  αντικειμένου της διαφοράς, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της έφεσης, δεν αντίκειται στα ίδια πιο πάνω άρθρα. Μειοψηφία.

 

Καθ' ύλην αρμοδιότητα ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ

Με την απόφαση 63/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε, ότι η απόφαση 1017350/5552/ΔΕ – Β/6-3-2001 του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανακαθορίστηκε η καθ’ ύλην αρμοδιότητα μεταξύ του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘΕΚ), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (ΤΕΚ) και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), είναι έγκυρη από άποψη νομοθετικής εξουσιοδότησης (άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος).

 

ΣτΕ 953/2011

Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 που καθιερώνει διετή παραγραφή των απαιτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων από αποδοχές ή αποζημιώσεις. Παραπομπή στο ΑΕΔ.

 

ΑΕΔ 7/16-2-2011

Τοκοφορία απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου σε περίπτωση περιορισμού αιτήματος αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. Το ΑΕΔ αίρει την αμφισβήτηση ως προς την έννοια της διάταξης του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου που ανέκυψε λόγω των αντίθετων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου (της 833/2010 απόφασης του ΣΤΕ και της 10/2008 απόφασης του ΑΠ). Αποφαίνεται ότι επί περιορισμού του αρχικώς καταψηφιστικού αιτήματος αγωγής σε απλώς αναγνωριστικό, οφείλονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής.

 

Μήνυμα της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η θεαματική ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής οδηγεί στην κοινωνία της πληροφορίας, που θα είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωτικής οικονομικής και κοινωνικής μεταβολής. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι το γεγονός ότι σε όλους τους χώρους εργασίας, ακόμη και στους πιο παραδοσιακούς, όπως είναι ο χώρος της Δικαιοσύνης, απαιτούνται πλέον γνώσεις πληροφορικής και έτσι η εξοικείωση του σύγχρονου δικαστή στην τεχνολογία αυτή αποτελεί απαίτηση μιας διαμορφωμένης πραγματικότητας.

Με τα δεδομένα αυτά, η πλήρης λειτουργία του συστήματος πληροφορικής και στο μεγαλύτερο Διοικητικό Εφετείο της Χώρας, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, είναι ήδη γεγονός που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.

Στα πλαίσια των κύριων σκοπών της παρούσας διαδικτυακής πύλης, που είναι η παράθεση της νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και η ενημέρωση των διαδίκων για την πορεία των υποθέσεών τους, καθόσον αφορά την αναζήτηση και έρευνα της νομολογίας από το δικαστή, εφαρμοστή του δικαίου, πρέπει, νομίζω, να τονισθούν τα εξής: Πέρα από γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από τη διαδικασία αυτή, είναι αναγκαίο ο δικαστής να μην μετατραπεί σε άχρωμο τεχνοκράτη που θα χειρίζεται το χρησιμότατο αυτό εργαλείο, ως «ουδέτερο στόμα», κατά τον Μοντεσκιέ, αλλά να διατηρήσει τη διανοητική του δύναμη, ώστε να μπαίνει στο πρόβλημα με οξεία αντίληψη, να κρίνει και να αποφαίνεται, χωρίς να «επαναπαύεται» στα δεδομένα που θα του παρέχει η νομική πληροφόρηση με το νέο τύπο που δίνει η τεχνολογία.

Τέλος, θέλω, από τη θέση αυτή, να ευχαριστήσω θερμά τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους που άοκνα εργάζονται έως και σήμερα για την ολοκλήρωση του σημαντικού, για τη λειτουργία του Δικαστηρίου, αυτού έργου.

Αθήνα, Οκτώβριος 2008
Ειρήνη Κυρίου