Παρακολούθηση προσωπικής υπόθεσης

Με την υπηρεσία αυτή οι διάδικοι ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της υπόθεσής τους. Για το σκοπό αυτό, είτε κατά το χρόνο κατάθεσης του δικογράφου στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Δικαστηρίου, είτε αργότερα στις Γραμματείες των Τμημάτων, δίνουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail), στην οποία τους αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασης στην ανωτέρω υπηρεσία.

Στο πεδίο "Αριθμός εισαγωγικού εγγράφου" καταχωρείται ο εισαγωγικός αριθμός της υπόθεσης π.χ. Ε1155/2001 ή ΕΔ15/2003, όπου οι χαρακτήρες είναι κεφαλαίοι ελληνικοί και στο πεδίο "Κωδικός" καταχωρείται τον κωδικό που αποστέλλεται.

Αριθμός εισαγωγικού εγγράφου :
Κωδικός :